و ملات برای سنگ زنی خوب مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل ftir